Novice

Otvoritev učne poti glinokopi Zalog

Vabilo

Ureditev sekundarnih biotipov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti

Sredi novembra 2020 so se zaključila gradbena dela  v opuščenih glinokopih opekarne Zalog, ki so se začela v mesecu septembru. Uredila se je krožna pot v dolžini 700 metrov,  uredili so se leseni prelivi, manjši otoki, lesena opazovalnica, talna opazovalnica za ptice, v učni mlaki  pa bo možno odvzemati vzorce vode in zemljine, ki ju bodo preučevali šolarji na naravoslovnih dnevih, skratka nastala je  prijetna učna pot biotopi Zalog. Znotraj urejenega dela je možno opazovati ptice, dvoživke, rastlinje,  lahko pa si samo zbistrite svoje misli.

Obiskovalce naprošamo, da se pri ogledu in sprehajanju držijo urejene sprehajalne poti. Urejena pot je namenjena izključno za pešačenje in nikakor za vožnjo  s traktorji, avtomobili in ostalimi prevoznim sredstvi.  Vsi skupaj in vsak zase moramo poskrbeti za varovanje in ohranjanje narave: Le tako nam bo narava hvaležna.

Smo partner v evropskem projektu:

Naziv operacije: »Operacije Ureditve sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti«

Vodilni partner: Občina Straža

Ostali partnerji v projektu: Ribiška družina Novo mesto, Osnovna šola Vavta vas, Tomas d.o.o.

Opis aktivnosti v operaciji: Območje nekdanjih glinokopov v Zalogu ima velik pomen kot življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in je uvrščeno v omrežje Natura 2000. Območje se uredi za ogled in obiskovanje, na način ki ne škodi osnovnemu cilju varstva narave. Območje se lahko razvije tudi v smislu doživljanje narave, pasivne rekreacije in okoljske vzgoje ter znanja o naravi. Uredile se bodo krožne poti, manjša dela pri ureditvi habitatov, morebitni odlovi rib, odstranitev mulja, ureditev nasipov, oblikovanje členjenih brežini, ureditev vseh treh odtokov, ureditev gnezdilnih sten, opazovalnice, sečnja drevja, mulčenje in potrebna zatravitev.

Namen operacije: investicijske naložbe je preko vzpostavitve kakovostne interpretacije naravne dediščine z naravi prijaznimi ureditvami ter z osveščanjem o pomembnosti sekundarnih biotopov in ohranjanja narave, prispevati k ohranjanju biotske raznolikosti ter hkrati vzpostaviti novo turistično vsebino doživljajskega »zelenega« turizma.

Cilji operacije:

investicije je ureditev območja biotopov glinokopov Zalog, postavitev info tabel, priprava programa za izvajanje naravoslovnih dni, testiranje naravoslovnih dni, nakup laboratorijske opreme, priprava promocijskega materiala ter organizacija novinarske konference in predstavitve za širšo javnost, kar zajema:

 • 1. fazi dve aktivnosti:
  • Aktivnost 1: Ureditev območja mokrišča:
   • urejanje površin biotopov,
   • ureditev krožne poti okoli mokrišča v dolžini 700 m,
   • ureditev vodnih površin,
   • postavitev opazovalnice za ptice,
   • postavitev gnezdilnic,
  • Aktivnost 2: Postavitev opreme v mokrišču:
   • postavitev in oblikovanje info tabel,
   • priprava vsebine za info table,
 •  v 2. fazi dve aktivnosti, in sicer:
  • Aktivnost 3: Izdelava učnih vsebin o mokrišču:
   • izdelava programa za izvajanje naravoslovnih dni za učence osnovnih in srednjih šol,
   • izvedba testnih naravoslovnih dni (6 dogodkov),
   • nakup kompasov,
   • nakup laboratorijske opreme,
   • izdelava logotipa ter tisk zloženk (dvakrat po 2.000 kosov),
  • Aktivnost 4: Promocija projektnih aktivnosti:
   • oblikovanje in vzpostavitev spletne strani,
   • novinarska konferenca,
   • predstavitev za širšo javnost.

Pričakovani rezultati operacije:

 • ohranitev in izboljšanje stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter posledično naravne vrednote Zalog – zaliti glinokop, ki je hidrološka, ekosistemska, zoološka in botanična naravna
 • urejena naravoslovna infrastruktura (naravoslovna pot, opazovalnica za ptice, informativne table o dvoživkah, pticah, želvah, rastlinah, …),
 • urejena rekreativna infrastruktura (krožna sprehajalna/tekaška pot, informativna tabla o rekreativni poti),
 • vzpostavljena nova turistična vsebina doživljajskega »zelenega« turizma,
 • omogočiti obiskovalcem območja LAS Dolenjska in Bela krajina ter turistom poučno, zdravo in aktivno preživljanje prostega časa v naravi,
 • izboljšana turistična ponudba občine z oblikovanjem novih turističnih produktov (naravoslovna in rekreativna infrastruktura, naravoslovni, rekreativni in družabni dogodki, označitev naravnih in kulturnih vrednot),
 • povečano število izletniških turistov na območju LAS Dolenjska in Bela krajina,
 • osveščanje o pomenu sekundarnega biotopa ter ohranjanja narave (program za naravoslovne dneve za osnovne in srednje šole, testni naravoslovni dnevi, predstavitveni dogodek za širšo javnost, prezentacijski material, …),
 • izboljšana turistična atraktivnost občine,
 • dvignjena raven kakovosti življenja v celotnem okolju,
 • omogočen trajnostni razvoj,
 • pozitiven vpliv na turizem (povečan obisk domačih in tujih gostov),
 • izboljšano sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem (projektni partnerji iz javnega sektorja, podjetja, nevladne organizacije),
 • prispevek k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina,
 • prispevek k ureditvi zahodnega dela Gospodarske cone Zalog skladno z veljavnim prostorskim aktom.

Trajanje operacije: januar 2020 – junij 2023

Celotna vrednost: 121,749,50 eur

Višina sofinanciranih stroškov: 80.425,96 eur

Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Kontaktna oseba: Andreja Kren 041 897 512


Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Občina Straža.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije
Program razvoja podeželja – PRP
Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina