Kot življenjski prostor delimo vode v dve večji skupini: tekoče in stoječe.

Naravne tekoče so izviri, potoki in reke, ki imajo hiter ali počasen tok. Umetno nastale pa so tekoče vode v jarkih in kanalih.

Med naravne stoječe vode sodijo jezera, mlake, luže, umetnega nastanka pa so: kali, ribniki, akumulacijska jezera in drugi vodni zadrževalniki, vode v opuščenih gramoznica in glinokopih.