Na območju nekdanjih glinokopnih jezer so zelo opazne pionirske drevesne in grmovne rastlinske vrste kot so: vrba, trepetlika, breza in črna jelša. Med vodnimi in obvodnimi rastlinami pa prevladujejo: širokolistni rogoz, navadni trst, plavajoči dristavec in ločje.