Naravna vrednota glinokopi Zalog

Obsega večji del ohranjenih glinokopnih jezerc - sekundarnih vodnih biotopov, ki so nastali na območju nekdanje opekarne Zalog med leti 1980 in 2000. Hidrološke razmere ustvarja padavinska voda zajeta v petih večjih glinokopnih jamah s skupno površino okoli 3 ha. Voda se preko prelivnih pragov steka v potok, ki ponika pred letališko stezo, manjši del pa odteka tudi proti Krki. Po dogovoru z opekano so bili ribniki po letu 1994 zaradi naravovarstvenega pomena prepuščeni naravni sukcesiji, zato jih je treba redno vzdrževati in ohranjati obseg vodnih površin.

Učna pot biotopi Zalog

Za ogled območja je urejena 700 m dolga pešpot, namenjena spoznavanju živega sveta mokrišča, še zlasti ptic, dvoživk ter rastlinstva. Na krožni poti se nahajajo talna in višinska opazovalnica, učna mlaka za izvajanje naravoslovnega pouka, vodni prelivi, informativne table in počivališča.