Biotopi Zalog so nastali na območju opuščenih glinokopnih jam zalitih s padavinsko vodo. V dogovoru z nekdanjo opekarno Zalog po letu 1994 niso bili rekultivirani v njive, ampak so bili zaradi naravovarstvenega pomena ohranjeni in prepuščeni naravni sukcesiji. Skupaj z mrežo ostalih vodnih teles v Zaloški kotlini in Temenici so eno najpomembnejših mokrišč na Dolenjskem.