Ribe so v območje biotopov prišle po naravni poti, nekaj pa jih je bilo vloženih ob urejanju komercialnega ribnika. V večjem številu so prisotni krapi, amurji, linji in ščuke.

Navadni krap (Cyprinus carpio). Foto Marko Pršina

V biotopu evidentiranih je preko 20 vrst. Razvoj ličink poteka v vodi, pri raznokrilih tudi do pet let, pri čemer se tudi do dvajsetkrat levijo. Hranijo se z vodnimi nevretenčarji, odrasle pa z mušicami in komarji.

Zelenomodra deva (Aeshna cyanea). Foto Dušan Klenovšek

 

Bližnja reka Temenica z omrežjem odvodnikov je idealen habitat bobra, ki se je tu naselil po letu 2000. Prisotnih je več družin, glinokopih pa so zaenkrat zabeleženi kot njegovo občasno prehranjevališče.

Bober (Castor fiebr). Foto Matjaž Celič.

V biotopih živi vsaj osem vrst: navadni močerad, navadni in veliki pupek, hribski urh, navadna krastača, zelena rega, zelena žaba in rosnica. Spomladi se tu mrestijo, iz odloženih jajc se razvijejo ličinke, ki se preobrazijo v odrasle živali. Za uspešen razvoj ličink prisotnost rib ni zaželena.